VOTC | Chữ Ký Số | Hợp đồng điện tử | Hoá Đơn Điện Tử | Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY

STT

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tên văn bản

1

64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP

05/08/2015

Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng

Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường

2

130/2018/NĐ-CP

27/09/2018

Chính Phủ

Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

3

67/2006/QH11

29/06/2006

Quốc Hội

Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006

4

51/2005/QH11

29/11/2005

Quốc Hội

Luật Giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

5

16/VBHN-BTC

24/05/2017

Bộ Tài Chính

Bộ Tài Chính Văn bản hợp nhất thông tư số 16/VBHN-BTC quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

6

176/2016/TT-BTC

31/10/2016

Bộ Tài Chính

Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

7

10/2014/TT-BTC

17/01/2014

Bộ Tài Chính

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 v/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

8

49/2016/NĐ-CP

27/05/2016

Chính Phủ

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn

9

109/2013/NĐ-CP

24/09/2013

Chính Phủ

Nghị định 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

10

2660/QĐ-BTC

14/12/2016

Bộ Tài Chính

Bộ Tài Chính V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

11

1445/2015/QĐ-TCT

06/08/2015

Bộ Tài Chính

V/v ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

12

1209/QĐ-BTC

23/06/2015

Bộ Tài Chính

V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

13

2402/BTC-TCT

23/02/2016

Bộ Tài Chính

V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử

14

4290/TCT-DNL

14/10/2015

Bộ Tài Chính

V/v Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy trong trường hợp mặt hàng chiếm nhiều trang giấy

15

37/2017/TT-BTC

27/04/2017

Bộ Tài Chính

V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

16

26/2015/TT-BTC

27/02/2015

Bộ Tài Chính

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ

17

39/2014/TT-BTC

31/03/2014

Bộ Tài Chính

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ

18

04/2014/NĐ-CP

17/01/2014

Chính Phủ

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

19

51/2010/NĐ-CP

14/05/2010

Chính Phủ

Nghị định của Chính phủ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

20

32/2011/TT-BTC

14/03/2011

Bộ Tài Chính

V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

21

2019/TT-BTC

1/11/2018

Bộ Tài Chính

Dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP

22

119/2018/NĐ-CP

15/10/2018

Chính Phủ

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ