VOTC | Chữ Ký Số | Hợp đồng điện tử | Hoá Đơn Điện Tử | Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội

BẢNG GÍA HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

STT

MÃ GÓI

SỐ LƯỢNG TÀI LIỆU

TỔNG TIỀN

1

eContact-100

gói ký 100 tài liệu

1.000.000 VND

2

eContact-200

gói ký 200 tài liệu

1.900.000 VND

3

eContact-300

gói ký 300 tài liệu

2.700.000 VND

4

eContact-500

gói ký 500 tài liệu

4.250.000 VND

5

eContact-1000

gói ký 1000 tài liệu

7.500.000 VND

6

eContact-2000

gói ký 2000 tài liệu

14.000.000 VND

7

eContact-3000

gói ký 3000 tài liệu

19.500.000 VND

8

eContact-5000

gói ký 5000 tài liệu

27.500.000 VND

9

eContact-10000

gói ký 10000 tài liệu

45.000.000 VND